POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Poštujući vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite podataka o ličnosti privredno društvo „Jasmil Montenegro“ d.o.o. Ul. 8. marta 52, 20000 Podgorica (u daljem tekstu: Jasmil) vas obavještava o svojoj politici privatnosti, u vezi sa korišćenjem vebsajta: me.extremeintimo.com (u daljem tekstu: Vebsajt) i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL). Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Jasmil od vas ne zahtijeva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu. Pristanak za ostavljanje ličnih podataka lica mlađih od 18 godina daju njihovi roditelji ili staratelji.

Rukovodilac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti: Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je „Jasmil Montenegro" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ul. 8. marta 52.

Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti: Jasmil prikuplja vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina putem Vebsajta, praćenje porudžbina, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl. Jasmil se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju vaše lične podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog objelodanjivanja i zloupotrebe vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om. Vaši lični podaci će se obrađivati do opoziva vašeg pristanka, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni. U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je naprijed bliže opisana, Jasmil od vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti: U naprijed navedenim slučajevima Jasmil prikuplja i obrađuje vaše lične podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na Vebsajtu i možete da ga opozovete u svako doba na način bliže opisan u narednoj rubrici.

Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om: U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtijevate pristup podacima (uvid, obavještenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, da budete obaviješteni od strane Jasmila o statusu vašeg zahtjeva, kao i pravo da uložite žalbu Povjereniku za zaštitu informacija od javnog značaja. Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka možete da opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina: slanjem e-mail-a na adresu odjavljivanje@extremeintimo.com ili slanjem pisma na „Jasmil Montenegro“ d.o.o. Ul. 8. marta 52, 20000 Podgorica.

Ukoliko opozovete vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti Jasmil je dužan da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv Jasmila pred nadležnim organima i u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori.