Sve informacije u vezi sa zaštitom ličnih podataka sadržane su u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti koji je dostupan na veb-sajtu: rs.extremeintimo.com.


*Obavezna polja
*Kada se ne zahteva komunikacija putem email-a nije potrebno navesti podatak o email adresi
**U napomeni navesti vrstu informacije koju zahtevate.
***U napomeni treba jasno navesti za koje se podatke traži ispravka odnosno dopuna i priložiti dokaz o promeni podataka.
****U napomeni jasno navesti vrste ličnih podataka čije se brisanje traži.
*****U napomeni jasno navesti vrstu ograničenja obrade.
******Označavanjem ovog polja automatski će se svi pristanci koje ste dali smatrati opozvanim, ukoliko želite da neke pristanke izuzmete navedite koje u napomeni.
*******U napomeni jasno navesti kome se prenose lični podaci i na koji način.

Copyright © 2020 Extreme Intimo. Sva prava zadržana.